Usługa usieciowienia przedsiębiorstwa BUDRAD Polska Sp z o.o. zwiększająca pozycję firmy na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez audyt i analizę narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Cel Projektu :

  • Stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Budrad Polska Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2630/20-00, zawartą w dniu 29.07.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2630/20

pn. Usługa usieciowienia przedsiębiorstwa BUDRAD Polska Sp z o.o. zwiększająca pozycję firmy na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez audyt i analizę narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Wartość projektu: 60 270,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 PLN