Budrad Polska sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.02.01-20-0005/20 pt. “Rozwój BUDRAD Polska Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację oferty produktowej w zakresie komponentów dedykowanych do automatyzacji procesów technologicznych”

Cel Projektu :

  •   Wzrost konkurencyjności firmy BUDRAD POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu innowacyjnego na skalę co najmniej kraju.

Firma Budrad Polska sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.03.02.01-20-0005/20 pt. „Rozwój BUDRAD Polska Sp. z o.o. poprzez dywersyfikację oferty produktowej w zakresie komponentów dedykowanych do automatyzacji procesów technologicznych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BUDRAD POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu innowacyjnego na skalę co najmniej kraju.

Dzięki realizacji projektu firma produkować będzie nowy i nie występujący na rynku produkt w postaci podstawy parametryzującej pracę kobota na wielu stanowiskach.

Wartość projektu: 4 303 637.48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 449 223.59 PLN.