BUDRAD POLSKA Sp. z o.o realizuje projekt pt. „Ekoinnowacje oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w firmie Budrad Polska Sp. z o.o.”

BUDRAD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:

nr WND-RPPD.01.05.00-20-0212/17
pt. „Ekoinnowacje oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w firmie BudradPolska Sp. z o.o.”

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym krajowym i zagranicznym poprzez szereg działań wzmacniających zdolności produkcyjne firmy z założeniem poszanowania środowiska naturalnego i wdrożenia proekologicznych rozwiązań procesowych i produktowych w firmie.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu są:
• zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa
• ograniczenie odpadu produkcyjnego i zmniejszenie kosztów materiałowych
• podniesienie jakości produktu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości reklamacji i konieczności powtarzania procesu produkcyjnego
• zaspokojenie popytu na produkty firmy ze strony klientów krajowych i zagranicznych
• poprawa środowiska naturalnego i środowiska pracy ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery (mgła olejowa)
• ograniczenie kosztów działalności firmy poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych
• ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery – redukcja emisji CO2 poprzez zainstalowanie zielonych źródeł energii (fotowoltaika)

Wartość projektu: 1 216 782,96 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 553 952,66 PLN.